Zoek
Filters
blog opties
Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Hermans. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Hermans te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 

Aanbiedingen en Prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Hermans zijn vrijblijvend. Bakkerij Hermans accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Hermans behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij  anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Hermans behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

 

Leveringen

Bakkerij Hermans zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Hermans ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij Hermans daarvan direct bij aflevering in kennis te stellen.

 

Betaling

De klant voldoet bij de webshop van Bakkerij Hermans aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels betaling via Ideal.

 

Reclames, Garantie En Retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Hermans de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij Hermans wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Hermans. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij Hermans zijn aangemeld. 

 

 

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Hermans over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

 

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij Hermans opgave doet van een adres is Bakkerij Hermans gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Bakkerij Hermans, Zakstraat 9, 6211 PS Maastricht.

 

Aansprakelijkheid

Bakkerij Hermans is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Hermans is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Hermans komen. Bakkerij Hermans draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Hermans eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Hermans is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Hermans tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Hermans. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden Bakkerij Hermans uitgesloten.

 

Diversen

De klant van Bakkerij Hermans dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Hermans geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Hermans het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Hermans gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Hermans kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij Hermans geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Hermans. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Hermans mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Hermans.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Hermans en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Hermans te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Bakkerij Hermans, Zakstraat 9, 6211 PS Maastricht, info@bakkerijhermans.nl